Tietosuoja
CE

Tietosuoja

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE SEKÄ INFORMOINTIASIAKIRJA

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) 13 artikla

 

 1. Rekisterin pitäjä

Maler Oy

Joutsentie 2, 84100 YLIVIESKA

Puhelin: +358 (0)20 123 3700

Y-tunnus: 0773587-8

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sampo Junttila

Maler Oy

Puhelin: +358 (0)20 123 3700

 1. Rekisterin nimi

Maler Oy:n asiakasrekisteri (jäljempänä myös rekisteri)

 1. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (HetiL 523/1999) 8 § kohtaan 5, mikä oikeuttaa henkilötietojen käsittelyn, kun rekisteröidyllä on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys rekisterinpitäjään. EU:n tietosuoja-asetuksen (artikla 6, kohta b) mukaan henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot yhteydenottoa varten:

 • etunimi ja sukunimi

 • katusoite, postinumero ja postitoimipaikka

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • mahdollinen yritys ja toimipiste

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja:

 • asiakkaan tilaustietojen ylläpito

 • tavaroiden toimitus- ja laskuttamistietojen ylläpito

 • markkinointimateriaalin ja tuote-esitteiden lähettäminen

 1. Tietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä sekä messu- ja asiakaspalautejärjestelmistä, kuten myös yhteydenottolomakkeella yrityksen verkkosivuilta. Henkilötietoja käytetään:

  • asiakaspalveluun

  • identifiointiin

  • laskutukseen

  • markkinointiin

 1. Tietojen luovutukset ja siirrot

Maler Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kolmannen osapuolen toimittamien palvelujen toteuttamiseen.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu.

 1. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain (HetiL 523/1999) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot (26§, 27§), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (29§), oikeus kieltää (30§) antamiensa tietojen käytön muuhun kuin asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin (luettelo kohdassa 5).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa.

Henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (HetiL 523/1999 28§). Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNTÖ / MALER OY
(HetiL 523/1999, 10 §)


HENKILÖTIETOJEN TIETOSUOJA
Maler Oy kerää nettisivun yhteydenottolomakkeella asiakkaan henkilötietoja asiakaspalvelua varten. Asiakkaan antamia tietoja käytetään yhteydenottopyyntöön ja palautteeseen vastaamiseen sekä muuhun asiakaspalveluun.
Yhteydenottolomakkeen pakollisina kenttinä ovat henkilötiedoista nimi ja sähköpostiosoite. Muita pakollisia kenttiä ovat yhteydenoton aihe sekä viesti.
Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin asiakaspalvelutilanne edellyttää. Tiedot poistetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne eivät enää ole toiminnan kannalta tarpeellisia (henkilötietolaki 34§).
Maler Oy jakaa henkilötietoja organisaation sisällä vain siinä laajuudessa, kuin se on palvelun suorittamiseksi ja kehittämiseksi tarpeen. Tietojen luovuttaminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kolmannen osapuolen toimittamien palvelujen toteuttamiseen.
Annettuja yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
Henkilötiedoista syntyvää rekisteriä suojataan Maler Oy:n rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla. Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä Maler Oy:n nettisivuilla.
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää rajoituksia henkilötietojen käsittelyyn, mikäli tietoa käytetään muihin tarkoituksiin kuin palvelun suorittamiseen.

Mahdolliset yhteydenotot asiaan liittyen:
Sampo Junttila
Maler Oy
Puhelin: +358 (0)20 123 3700

 

EVÄSTEET

Maler Oy:n nettisivuilla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeet keräävät tietoa sivuston käyttäjien käyttäytymisestä sivustolla, ja tämän evästeiden antaman palautteen avulla pystytään parantamaan sivujen sisältöä. Evästeitä käytetään siten, että asiakkaille voidaan tarjota kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia palveluita ja tietoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Maler Oy -sivuston evästeitä voidaan hyödyntää nettisivujen käytettävyyden kehitykseen (Google Analytics tai muu vastaava kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalvelu) sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin (Google AdWords tai muu vastaava mainoskanava). Nettisivujen evästeet keräävät demografiatietoja, joista voi selvitä käyttäjän ikä ja sukupuoli, sekä aihepiiritietoja  kiinnostuksen kohteista.

Mikäli nettisivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Maler Oy:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

Lisätietoa Google Analyticsista löytyy osoitteessa http://www.google.com/analytics. Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä voi kieltäytyä lataamalla selaimeen lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Evästeiden toimintaa rajoittaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

Maler Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuoja– ja evästekäytäntöjään. Kun käytäntöjen muutoksia julkaistaan, tietosuoja- ja evästekäytännön yläosassa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset astuvat voimaan.